PROCEDIMENT DUES PLACES ADMINISTRATIU/VA FUNCIONARI CARRERA

05-Juny-2023

Bases específiques reguladores del procés selectiu, per a la provisió definitiva per torn lliure i mitjançant el sistema de concurs-oposició de dues places vacants d'Administratiu/va funcionari de carrera de l'Ajuntament de Lloseta, corresponents a les Ofertes Públiques d'Ocupació dels anys 2021 i 2023, taxa de reposició.