Plec de clàusules administratives que han de regir el contracte de gestió del servei públic del Teatre Municipal de Lloseta

04-March-2009