BORSA DE POLICIES LOCALS INTERINS DE L'AJUNTAMENT DE LLOSETA

20-November-2020

Personal funcionari interí corresponen a l'escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Lloseta per a cobrir necessitats urgents.