PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNICS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL INTERINS DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA

21-February-2020

L’objecte de la present convocatòria és la selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, de personal funcionari interí del Grup A, Subgrup A1, Subescala Tècnics d’Administració General per a la creació d’una borsa de treball.