CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC DE NÍNXOLS I COLUMBARIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLOSETA

01-Februar-2023

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica.

El termini de presentació de les proposicions serà de (21) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la PLACSP. Si l’últim dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica en la PLACSP seran excloses.

LA INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ, ELS PLECS I LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PLACSP ES PODEN CONSULTAR A TRAVÉS D'AQUEST ENLLAÇ.