CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA DE L'ASFALT DEL CAMÍ DELS HORTS DE LLOSETA

05-September-2022

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica. El termini de presentació de les proposicions serà de VINT-I-UN (21) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la PLACSP. 

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 26 DE SETEMBRE DE 2022 a les 14h.

IMPORTANT: ÉS OBLIGATÒRIA PER A TOTS ELS LICITADORS LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC (ROLECE). Per a més informació, consulteu la pàgina web del ROLECE.

LA INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ, ELS PLECS I LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PLACSP ES PODEN CONSULTAR A TRAVÉS DE L 'ENLLAÇ SEGÜENT.