Servei de recollida de fems

08-Setembre-2022

L’empresa PREZERO, actual adjudicatària del servei de recollida selectiva de residus de la Mancomunitat des Raiguer va iniciar l’execució d’aquest contracte el mes de setembre de 2021, ara just fa un any.

Des de l’inici d’aquest contracte els veïnats dels municipis del Raiguer: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria del Camí i Selva han patit importants deficiències en el servei, bé per una vaga just quan s’inicià el servei per octubre de 2021, bé per retards, o simplement per mala qualitat; d’aquesta manera duen gairebé un any amb un servei defectuós.

La Mancomunitat ha iniciat varis procediments sancionadors per nombrosos incompliments, servei defectuós i, fins i tot, per una gravíssima mescla de fraccions en la recollida selectiva. Aquestes sancions ja imposades ascendeixen a 62.151,64 €, quedant varis expedients sancionadors pendents de resoldre.

L’adjudicatària del servei, PREZERO ESPAÑA, va sol·licitar en el més de Juliol la resolució de mutu acord, del contracte amb la Mancomunitat, justificant una tardança en l’arribada de camions i un conflicte amb els treballadors, circumstàncies que segons ells, han estat les causes de les dificultats per complir amb el contracte subscrit amb la Mancomunitat.

Aquest dimarts, el Ple de la Mancomunitat, seguint el criteri dels serveis jurídics, ha acordat desestimar la petició de PREZERO.

En l’informe dels serveis jurídics, es conclou que no es donen els requisits per resoldre el contracte de mutu acord, ja que les deficiències en el servei provocats per la falta de camions i pel descontent del personal de la empresa amb els seus salaris, son circumstàncies organitzatives que ha de resoldre PREZERO, i que  formen part del risc i ventura de tota empresa. Indiquen també, que el nou conveni col·lectiu del personal, no és d’aplicació al contracte subscrit amb la mancomunitat, i que la resolució del contracte seria contrari a l’interès públic.

La Mancomunitat des Raiguer ha mantingut una absoluta predisposició amb l’empresa adjudicatària per tal de facilitar el màxim possible la correcta execució del contracte, si bé, no pot acceptar la resolució injustificada d’un contracte vàlid que aniria en detriment de tots els veïns dels municipis afectats.

La Mancomunitat considera necessari que l’empresa faci els esforços necessaris per superar els conflictes amb els seus treballadors, solucionar les dificultats amb els equipaments i així donar compliments al contracte en els termes pactats en aquest; tot plegat perquè la ciutadania no segueixi patint aquesta situació.