OBRES DE DOTACIÓ DE XARXES PLUVIALS, SUBSTITUCIÓ DE XARXA DE CLAVEGUERAM, XARXA D´AIGUA POTABLE, DOTACIÓ DE XARXA DE REG I PAVIMENTACIÓ DE PART DEL CARRER POU NOU DE LLOSETA

27-Abril-2022

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica. El termini de presentació de les proposicions serà de VINT-I-UN (21) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la PLACSP.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 17 DE MAIG 2022 a les 14h.

LA INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ, ELS PLECS I LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC ES PODEN CONSULTAR A TRAVÉS DE L 'ENLLAÇ SEGÜENT: contrataciondelestado.es