COMUNICACIÓ RELATIVA A L’OBLIGACIÓ DE LES EMPRESES LICITADORES D’ESTAR INSCRITES EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L’ESTAT (ROLECE) EN ELS PROCEDIMENTS OBERTS SIMPLIFICATS

23-Març-2022

De conformitat amb l'article 159.4 a) de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), modificat recentment per la Disposició final vint-i-novena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2022, TOTES LES EMPRESES LICITADORES HAN D’ESTAR INSCRITES EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC (ROLECE), o quan procedeixi, en el Registre Oficial de la Comunitat Autònoma corresponent, en la data final de presentació d’ofertes en els procediments oberts simplificats, sempre que no es vegi limitada la concurrència.

A aquests efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el Registre corresponent, juntament amb la documentació preceptiva, sempre que aquesta sol·licitud sigui anterior a la data final de presentació de les ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància es farà mitjançant l’aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès pel Registre corresponent, i d’una declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut cap requeriment d’esmena.

El ROLECE té caràcter electrònic i, per tant, les sol·licituds d’inscripció i l’obtenció dels certificats s’han de tramitar de forma telemàtica.

Per accedir al ROLECE és necessària la identificació amb DNI electrònic o certificat digital CERES (FNMT-RCM) en l’enllaç següent: http://registrodelicitadores.gob.es/